Porady prawne
Metoprawo

Internetowy System Aktów Prawnych

Jest to baza danych zawierająca opisy bibliograficzne wszystkich aktów prawnych opublikowanych w Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim, zarówno obowiązujących, jak i nieobowiązujących, wydanych od roku 1918 – do chwili obecnej. Dokumenty rejestrowane są na bieżąco i na bieżąco aktualizowana jest baza danych. W pierwszej kolejności tworzony jest opis bibliograficzny obejmujący wszystkie relacje między dokumentem nowym a już istniejącymi w dniu opublikowania (relacje źródłowe). Następnie dodawane są relacje zwrotne tworzone ex post (informacje o dokumencie i jego relacjach z innymi dokumentami z uwzględnieniem upływu czasu).

Do opisów aktów dołączane są ich teksty w formacie .pdf:

 • tekst aktu (w postaci takiej jak w dniu ogłoszenia) opracowany w Kancelarii Sejmu w trakcie procesu legislacyjnego jako jego wynik (tylko dla ustaw)
 • tekst ogłoszony (wersja elektroniczna) z Dziennika Ustaw lub Monitora Polskiego,
 • tekst ujednolicony ze zmianami naniesionymi na tekst aktu, sporządzony w Biurze Legislacyjnym KS (tylko dla ustaw).

Struktura opisu dokumentu

Dokumenty umieszczone w bazie danych można przeglądać w zestawieniach (widokach):

 • Według roczników
 • Według haseł

W pierwszym zestawieniu akty pogrupowane są według lat kolejno, chronologicznie od najstarszych do najnowszych, a w ramach lat – do 2011 r. według numerów, a od 2012 według pozycji.

W zestawieniu według haseł dokumenty pogrupowane zostały alfabetycznie tak aby odnalezienie właściwego było ułatwione. Z każdego zestawienia można wybrać adres publikacyjny konkretnego aktu, co powoduje rozwinięcie jego pełnego opisu, ewentualnie wyświetlenie treści oraz umożliwia prześledzenie relacji, w których akt prawny występuje. W bazie danych uwzględniono jako podstawowe następujące relacje:

 • podstawa prawna dla aktu
 • akty wykonawcze
 • akty uchylone
 • akty uchylające
 • akty zmienione
 • akty zmieniające
 • tekst jednolity
 • orzeczenie TK

Zasady wyszukiwania

Uruchomienie polecenia Wyszukiwanie z menu głównego powoduje wyświetlenie formularza do zadawania pytań. Po pierwsze należy podjąć decyzję czy interesują nas wszystkie akty, czy też tylko akty obowiązujące.

Pole Adres publikacyjny składa się z 4 części, które można wypełnić w dowolnej kombinacji. W polu Wydawnictwo można wybrać jedną z 3 pozycji rozwijalnego menu. W pozostałe pola można wpisać odpowiednie liczby (Rok – do 4 cyfr, dla aktów ogłoszonych do 2011 r. Numer do 3 cyfr, Pozycja – do 4 cyfr).

W pole tekstowe Tytuł aktu można wpisywać pojedyncze wyrazy, kilka wyrazów lub całe frazy; wyrazy oddzielone spacjami łączone są domyślnie operatorem “i” (iloczyn logiczny). Szukając frazy należy ująć ją w cudzysłów. Trzeba pamiętać, że wpisując w pytaniu konkretny wyraz, pytamy jedynie o jedną wybraną formę fleksyjną. Aby uwzględnić inne formy odmiany, należy zamaskować odmienną końcówkę wyrazu znakiem ‚*’.

Pole Data wydania można specyfikować na 3 sposoby (wybór z rozwijalnego menu). W przypadku pytania o wartość, która jest w dniu, jest przed, jest po lub pomiędzy należy wprowadzić datę w górnym wierszu podając osobno wszystkie jej elementy składowe (dzień i miesiąc z rozwijalnego menu, rok bezpośrednio w polu tekstowym). Pola Rodzaj, Hasła i Nazwy własne wymagają podania jednej lub więcej wartości z rozwijalnych menu. Aby rozwinęła się lista, należy zaznaczyć pole wyboru przy jego nazwie. Dla pierwszego z tych pól podanie wielu wartości powoduje połączenie ich w pytaniu operatorem LUB (suma logiczna), dla pozostałych pól operatorem I (iloczyn logiczny). Wynika to z faktu, że akt prawny może mieć tylko jedną wartość pola Rodzaj oraz wiele wartości pól Hasła/Nazwy własne.

Korzystaj: http://isap.sejm.gov.pl

Dodaj własną metodę

Drogi użytkowniku! Możesz opisać i dodać swoją własną metodę (praktykę profilaktyczną, świadectwo lub doświadczenie zawodowe, artykuł, konspekt).

Dodaj Metodę
Ads